Saturday, July 18, 2009

Sri Villiputtur Adi Pooram Thiruavathara Mahotsavam

Sri Rengamannar Sametha Sri ANDAL - Sri Villiputtur
Thiru Aadi Pooram - thiru avathAra mahOtsavam
DateDayUthsavam Details
16-07-2009ThursdayMor:
Eve: sEnai mudhalvar purappadu

17-07-2009Friday
Mor: 8.00 - 10.00 AM: DwajArOhaNam
Eve: Sri Andal Sri Rengamannar sErthi - 16 vaNDi chapparam purappadu
18-07-2009Saturday
Mor: Sri Andal - Golden pallakku
Sri Rengamannar - Thantha pallakku
Night: Sri Andal - Chandra Prabhai
Sri Rengamannar - Simha Vahanam
19-07-2009Sunday
Mor: Sri Andal - Golden pallakku
Sri Rengamannar - Thantha pallakku

Night: Sri Andal - Golden Parangi nARkAli
Sri Rengamannar - Hanumantha (thiruvadi) vahanam
20-07-2009Monday
Mor: Sri Andal - Golden pallakku
Sri Rengamannar - Thantha pallakku

Night: Sri Andal - Sesha Vahanam
Sri Rengamannar - Govardhanagiri
21-07-2009TuesdayMor: MANGALASASANAM by PeriyAzhwar
Sri Rengamannar samEtha Sri Andal, Sri Periya Perumal, Sri Thiru thangalappan, Sri Sundararaja Perumal, Sri ThiruvEnhatamudaiyan
Night: PANCHA GARUDA SEVAI (Pancha Garuda Sevai-2007)
22-07-2009WednesMor: Sri Andal - Golden pallakku
Sri Rengamannar - Thantha pallakku

Night: Sri Andal - Kanaga thandiyal
Sri Rengamannar - Yaanai vahanam
23-07-2009ThursdayMor: Sri Andal - Sri Rengamannar - Irattai thOLUkiniyAn
Night: 8.00 - 11.00 PM: SAYANA SEVAI - Sri Rengamannar sayana sevai on Sri Andal thirumaDi - KrishNan koil
Sri Andal - Sri Rengamannar - sErthi kaNNADi chapparam
24-07-2009Friday
Mor: Sri Andal - Golden pallakku
Sri Rengamannar - Thantha pallakku

Night: Sri Andal - Pushpa pallakku
Sri Rengamannar - Kuthirai vahanam
25-07-2009Saturday
Mor: 8.15 AM : Sri Andal - Sri Rengamannar
THIRUVAADI POORAM THER
26-07-2009Sunday
Eve: Sri Andal - Irattai thOLUkiniyAn, Muththuk kuRi
Night: SapthAvarNam - sErthi purappadu
27-07-2009Monday
Mor: Irattai thOLUkiniyAn, THEERTHVARI
Eve: reaching moolasthanam
28-07-2009Tuesday
Mor: vidaayaaTRI
Eve: PUSHPAYAGAM

Note: To view the PANCHA GARUDA SEVAI on 2007, visit: http://thiruvilliputtur.blogspot.com/

No comments: