Wednesday, June 11, 2008

Sri TheLLiya Singar Swamy BrahmOtsavam - ThiruvallikENi

SRI THELLIYA SINGAR SWAMY - THIRUVALLIKENI
SARVADHARI BRAHMOTSAVAM SCHEDULE
DateDayUthsavam Details
13-June-08Friday
Mor (6.00 AM): --
Eve (8.00 PM) : AnkurarpaNam
14-June-08Saturday
Mor (6.00 AM): Dvajaa Rohanam : Dharmathi Peetam
Eve (8.00 PM) : Punnaimara vAhanam
15-June-08Sunday
Mor (6.00 AM): Sesha Vahanam
Eve (8.00 PM) : Simha Vahanam
16-June-08Monday
Mor (6.00 AM): GARUDA SEVAI
Eve (8.00 PM) : Hamsa Vahanam
17-June-08Tuesday
Mor (6.00 AM): Surya Prabhai
Eve (8.00 PM) : Chandra Prabhai
18-June-08Wednes
Mor (6.00 AM): NAchiyar ThirukkOlam
Eve (8.00 PM) : Yoga Nrusimhar: Hanumantha vAhanam
19-June-08Thursday
Mor (6.00 AM): chUrNAbhishekam : Thanga Chapparam : EkAnta Sevai
Eve (8.00 PM) : Gaja Vahanam
20-June-08Friday
Mor (6.00 AM): RathOtsavam
Eve (8.00 PM) : Thotta Thirumanjanam
21-June-08Saturday
Mor (6.00 AM): Pallakku
Eve (8.00 PM) : Aswa Vahanam
22-June-08Sunday
Mor (6.00 AM): AaLum Pallakku : TheerthavAri
Eve (8.00 PM) : PuNyakOti Vimanam : Avarohanam
23-June-08Monday
Mor (6.00 AM): Dwadasa Aradhanam
Eve (8.00 PM) : ThiruvAimozhi Sattrumurai : SiRiya Thiruthther

Sunday, June 1, 2008

Sri Padaladri Narasimha Swamy, Singaperumal Koil

SRI PADALADRI NRUSIMHA SWAMY, SINGAPERUMAL KOIL
Sarvadaari Vaikasi Brahmotsavam Schedule
DateDayUthsavam Details
05-Jun-08ThursMor: --
Eve: AngurarpaNam, Senai Mudalvar purappadu
06-Jun-08Friday
Mor: DwajArOhaNam - PuNyakOti Vimanam
Eve: Simha Vahanam
07-Jun-08Saturday
Mor: Surya Prabhai
Eve: Hamsa Vahanam
08-Jun-08Sunday
Mor: GARUDA SEVAI
Eve: Hanumantha Vahanam
09-Jun-08Monday
Mor: Sesha Vahanam, Ekaanta Sevai : Vishesa Thirumanjanam
Eve: Chandra Prabhai
10-Jun-08Tuesday
Mor: Naachiyaar ThirukOlam
Eve: YaaLi Vahanam
11-Jun-08Wednes
Mor: ChoorNabishekam
Eve: Yaanai Vahanam
12-Jun-08Thurs
Mor: THIRU THER
Eve: VishEsa Thirumanjanam
Night: Perumal Purapaadu upto Hanuman Sannithi
13-Jun-08Friday
Mor: Pallakku
Eve: Kuthirai Vahanam
14-Jun-08Saturday
Mor: TheerthavAri : Pallakku : Thirumanjanam
Eve: Pushpa Pallakku
15-Jun-08Sunday
Mor: Dwadasa Araadhanam : Thirumanjanam
Eve: Thanga thOLukiniyaan
16-Jun-08
To
20-Jun-08
Monday
To
Friday

VidayaaTRi Uthsavam