Saturday, September 20, 2008

Tirumalai - Tirupathi Brahmotsavam

TIRUMALAI - SRI MALAIYAPPA (SRI VENKATESWARA) SWAMY
PURATTASI BRAHMOTSAVAM
DateDayUthsavam Details
30-Sep-08TuesdayMor: --
Eve: Mritsangrahanam
01-Oct-08
Wednes
Mor: DwajarohaNam
Eve: Periya Sesha Vahanam
02-Sep-08
Thursday
Mor: Chinna Sesha Vahanam
Eve: Hamsa Vahanam
03-Sep-08
Friday
Mor: Simha Vahanam
Eve: Mutthu Pandal Vahanam
04-Sep-08
Saturday
Mor: Kalpa Vriksha Vahanam
Eve: Sarva Bhoopala Vahanam
05-Sep-08
Sunday
Mor: MOHINI ALANKARAM
Eve: GARUDA SEVAI
06-Sep-08
Monday
Mor: Hanumantha Vahanam
Eve: Swarna Ratham, Gaja Vahanam
07-Sep-08
Tuesday
Mor: Surya Prabhai
Eve: Chandra Prabhai
08-Sep-08
Wednes
Mor: THIRU THER
Eve: Aswa Vahanam
09-Sep-08
Thursday
Mor: Chakra Snanam, THEERTHAVARI
Eve: DwajavarOhanam

Wednesday, September 10, 2008

Sri Vann Purushotthama Perumal - Thirunangur - Brahmotsavam

SRI VANN PURUSHOTTHAMA PERUMAL TEMPLE
THIRUNANGUR - SIKAZHI Tk.
BRAHMOTSAVA SCHEDULE
DateDayUthsavam Details
12-Sep-08FridayMor: --
Night: Anungnai, mruthsangrahaNam va:sthu sa:nthi
13-Sep-08Saturday
Mor: Dwaja:rOhaNam
Night: CHANDRA PRABHAI
14-Sep-08Sunday
Mor: Pallakku
Night: SIMMHA VAHANAM
15-Sep-08Monday
Mor: Pallakku
Night: SESHA VAHANAM
16-Sep-08Tuesday
Mor: Pallakku
Night: GARUDA SEVAI
17-Sep-08Wednes
Mor: HANUMANTHA VAHANAM
Night: HAMSA VAHANAM
18-Sep-08Thursday
Mor: Pallakku
Night: YANAI VAHANAM
19-Sep-08Friday
Mor: Pallakku
Eve: Soornothsavam
20-Sep-08Saturday
Mor: Yennai Tha:zhi Sevai
Eve: THIRUKALYANAM
Night: KUTHIRAI VAHANAM
21-Sep-08Sunday
Mor: THIRU THER
THEERTHAVARI: Thirup Paarkadal PushkariNi
22-Sep-08Monday
Night: Saptha:varNam, Dwadasaranam, Pushpayagam

Note: The above Brahmotsavam continues as a part of SAMPROKSHANAM
on 11th Sep 08.

Thursday, September 4, 2008

Ashtabandhana Mahasamprokshanam-Sri VaNpurushothama Perumal

SRI VANPURUSHOTTHAMA PERUMAL TEMPLE
THIRUNANGUR - SIRKAZHI (Tk)
ASHTABANDHANA MAHASAMPROKSHANAM
DateDayUthsavam Details
08-Sep-08MondayMor: --
Eve: 6.30 P.M - Bhagavath anugnai, mruthsangiragaNam, angura:rpaNam, va:stu sa:nthi, dhikbandhanam, aruLicheyal, ve:dha pa:ra:yaNam starts
09-Sep-08Tuesday
Mor: 6.30 A.M - RakshabandhaNam, shakthiya:karshaNam, ya:kasa:la pravEsam, pu:rNa:hu:thi, sa:TTrumarai
Eve: 6.00 P.M - Ya:kasa:lai - Iranda:m kalam, pu:rNa:hu:thi, sa:TTrumarai
10-Sep-08Wednes
Mor: 6.30 A.M - Ya:kasa:lai - Moonra:m kalam, pu:rNa:hu:thi, sa:TTrumarai
Eve: 6.00 P.M - Ya:kasa:lai - Na:nka:m kalam, Bimpasutthi thirumanjanam, pu:rNa:hu:thi, sa:TTrumarai
11-Sep-08Thursday
Mor:
5.30 A.M - Ya:kasa:lai - Intha:m kalam
6.00 A.M - Sri Kumudhavalli na:chiya:r samEtha Sri Thirumangai Azhwar reaching ya:kasa:lai (vijayam) from Thirunagari, MANGALA:SA:SANAM
7.30 A.M - Maha: pu:rNa:hu:thi, ya:thra dha:nam, Giraha pri:thi
8.00 A.M - MAHASAMPROKSHANAM
8.30 A.M - Mangala:sa:sanam, sa:TTrumarai
9.00 A.M - PUBLIC DARSHAN
Eve:
4.00 P.M -
Sri VaNpurushotthama Peruma:l, Sri Kumudhavalli na:chiya:r samEtha Sri Thirumangai Azhwa:r, Sri Manava:la ma:munigal PURAPADU
7.00 P.M - Sri Thirumangai Azhwa:r reaching Thirunagari

Note:
1)10-Days BrahmOtsavam starts after samprOkshanam. Brahmotsavam schedule would be posted separately.
2) All are requested to attend the Samprokshanam and have divine anubhavam of being with Thirumangai Azhwar during Mangalasasanam
3) From Sirkazhi, Townbus No-16 to reach Nangur, else get down at Annan Perumal koil stop on the way to Sirkazhi-Nagapattinam road and reach Nangur by Auto.

Sri Va:mana Jayanthi - Thirukovalur

SRI THIRUVIKRAMA SWAMY TEMPLE, THIRUKOVALUR
Vamana Jayanthi Celebrations
DateDayUthsavam Details
12-Sep-08Friday10.00 A.M: Thirumanjanam to Va:manar
12.00 Noon: Offering Prasadams, Sathumarai, Theertha Prasada Ghosti
05.00 P.M: VENNAI KAAPU (Lord Va:mana decorated with Butter)
06.00 P.M: SRAVANA DEEPAM - Litting of Ghee Lamps around the sanctum
06.30 P.M: Shasranama Archana

All Disciples and Devotees are INVITED to Thirukovalur get the blessings of Sri Pushpavalli thayar samEtha Sri Thiruvikrama Perumal & H.H.Srimath Emberumanar Jeeyar Swami.