Tuesday, November 10, 2009

Sri Padmavathy Thayar Brahmotsavam

Sri PADMAVATHI THAYAR ANNUAL BRAHMOTSAVAM, Thiruchanoor
VirOdhi Karthikai Brahmotsavam Schedule - 2009
DateDayUthsavam Details
12-Nov-09ThursdayMor: Laksha Kumkuma archana
Eve: AnkurarpaNam
13-Nov-09Friday
Mor: DwajArOhanam (08.15 to 08.30 Hrs)
Eve: Chinna sesha vahanam
14-Nov-09Saturday
Mor: Pedda sesha Vahanam
Eve: Hamsa Vahanam
15-Nov-09Sunday
Mor: Mutthu pandal Vahanam
Eve: Simha Vahanam
16-Nov-09Monday
Mor: Kalpavruksha Vahanam
Eve: Hanumantha Vahanam
17-Nov-09Tuesday
Mor: Punyakoti Vimanam
Eve: Gaja Vahanam
18-Nov-09Wednes
Mor: Sarva bhoopala Vahanam
Eve: Garuda Vahanam
19-Nov-09Thursday
Mor: Surya prabhai
Eve: Chandra prabhai
20-Nov-09Friday
Mor: RathOtsavam
Eve: Aswa Vahanam
21-Nov-09Saturday
Mor: Panchami TheerthavAri (12:00 Noon to 12:10 Hrs)
Eve: Dwaja AvarOhanam
22-Nov-09Sunday
Eve: Pushpa yagam

No comments: