Sunday, February 19, 2012

Masi Theerthavari - Thirukadalmallai

Sri Nilamangai thayar samEtha Sri Sthalasayana Swamy Temple
Thirukadalmallai - Mamallapuram
Bhoothath Azhwar Avathara Sthalam
DateDayUthsavam Details
07-Mar-2012WednesdayTheppa Uthsavam at Pundareeka Pushkarini
08-mar-2012
Thursday
MAASI THEERTHAVARI

Sunday, May 29, 2011

Azhwar Thirunagari - Vaikasi Brahmotsavam

Sri Aathinathar Swamy, Sri NammAzhwar, Azhwar Thirunagari
BRAHMOTSAVAM DETAILS
DateDayUthsavam Details
02-July-2011Thursday
AngurArpaNam
03-July-2011Friday
Vahanam: Thanga thOLukiniyan
Swamy: Madhurakavi Azhwar
04-July-2011Saturday
Mor: 6:00 - 6:45 DwajArOhaNam
Thiru-k-kurungudi mandapam - thirumanjanam, gOshti
Night:
Vahanam: Indra Vimanam

Swamy: NammAzhwar
05-July-2011SundayMor: thiruveedhi purappAdu
Thiru-k-kurungudi mandapam - thirumanjanam
Night:
Vahanam: PUSHPA PALLAKU
Swamy: NammAzhwar
06-July-2011MondayMor: thiruveedhi purappAdu
Vaanamaamalai Mutt - vidAyaatru
KiLikuRattu -
thirumanjanam, ghOsti
Vahanam: Punnai mara vAhanam
Swamy: NammAzhwar
07-July-2011TuesdayMor: thiruveedhi purappAdu
KiLikuRattu -
thirumanjanam, ghOsti
Vahanam: Thiru-p-puli vAhanam
Swamy: NammAzhwar
08-July-2011Wednes
Mor: Navathiruppathi Emperuman mangaLAsAsanam
Mandapa kuRattu -
thirumanjanam, ghOsti
Night:
Vahanam: 9 GARUDA vAhanam - Navathiru-p-pathi emperuman
Vahanam: HAMSA vAhanam - NammAzhwar
Vahanam: Parangi nArkali - Madhurakavi Azhwar
09-July-2011ThursdayEve: thaNDiyal - thiruveedhi purappAdu
ParAnkusa Mandapam -
thirumanjanam, ghOsti
Night:
Vahanam: yaanai vAhanam
Swamy: NammAzhwar
10-July-2011FridayMor: thiruveedhi purappAdu
Sri NammAzhwar - Udaiyavar - sErthi thirumanjanam

Night:
Vahanam: CHANDRA PRABHAI
Swamy: NammAzhwar
11-July-2011SaturdayMor: navaneetha krishnan thirukolam
Night:
Vahanam: Kuthirai Vahanam
Swamy: NammAzhwar
12-July-2011SundayMor: 7:00 - 7:45 Swamy NammAzhwar THIRUTHER ezhuntharulal
9:00 AM - THEROTTAM
Vahanam: Pallakku - Krishnan thirukOlam
Swamy: NammAzhwar
13-July-2011MondayMor: THAMIRAPARANI THEERTHAVARI
Vahanam: VettivEr Chapparam - thOLukiniyAn
Swamy: Sri Polinthi ninRa piRAn - NammAzhwar - Udaiyavar
14-July-2011TuesdayMor: KANTHAPODI UTHSAVAM @ ManavALa mAmunigal sannithi
Vahanam: Pallakku
Swamy: NammAzhwar
15-July-2011Wednes
VidAyATRU Uthsava Mandagapadi
16-July-2011ThursdayVidAyATRU Uthsava Mandagapadi
17-July-2011FridayVidAyATRU Uthsava Mandagapadi - Sri Ahobila Mutt
18-July-2011SaturdayVidAyATRU Uthsava Mandagapadi - Srimath AzNdavan Ashramam

Friday, September 3, 2010

Thiru-k-kaNNamangai Samprokshanam

Sri Bhaktavatsala Perumal - Thiru-k-kaNNamangai
ASTABANDHANA MAHA SAMPROKSHANAM DETAILS
DateDayUthsavam Details
08-09-10WednesEve 6.00: Bhagavath praarthanai, puNyAha vacanam, mruthsangrahaNam, angurArpaNam
09-09-10Thursday
Mor 8.00: Vaasthu santhi, Sri Perumal thirumanjanam
Eve 4.00: PraarthaNai, Maha sankalpam, Vedha Divya prapandha Itihaasam pArAyanam, KumbAradhanam, yaaka salai pravEsam
Night 9.00: SaathumuRai kAlam - 1
10-09-10Friday
Mor 7.00: PuNyaaka vAchanam, Kaala sandhi, Homam Maha saanthi
Mor 11.30: Homam, pUrNahUthi, Aradhanam
SaathumuRai kAlam - 2
Eve 4.00: Maha saanthi homam puNyaakam
Night 9.00: pUrNAhuthi, SaathumuRai kAlam - 3
11-09-10Saturday
Mor 8.00: Kaala sandhi Maha saanthi Homam Nithya Homam pUrNahuti ArAdhanam
Mor 11.30: SaathumuRai kAlam - 4
Eve 4.00: sarva dEva ArAdhanam, VimaangaL kaNthirappu,
Night 9.00: pUrNAhuthi, SaathumuRai kAlam - 5, astabandhanam saatruthal
12-09-10Sunday
Mor 5.00: Aradhanam, Homam pUrNahuti SaathumuRai kAlam - 6
Mor 09.30: yaathra dhanam, gruha preeti, SARVA VIMANA SAMPROKSHANAM
Mor 10.30: PERUMAL SAMPROKSHANAM ARADHANAM BRAHMA GOSHAM SATHUMURAI
Night 9.00: GARUDA SEVAI

Monday, May 24, 2010

Nathan Koil Vikruthi Brahmotsavam

Sri JagannAtha Perumal, Thiru Nandhipura Vinnagaram
NATHAN KOIL(Kumbakonam) - BrahmOtsava Schedule
27-May-2010 to 05-Jun-2010
DateDayUthsavam Details
27-05-2010ThursdayEve: 4.00 - 6.30 PM : Bhagavat Anun~gnai, MruthsangrahaNam, Senai mudhalvar purappAdu
28-05-2010Friday
Mor: 8.00 - 9.00 AM : DwajArOhaNam
Eve: Chandraprabhai Vahanam
29-05-2010Saturday
Eve: Hamsa Vahanam
30-05-2010Sunday
Eve: Sesha Vahanam
31-05-2010Monday
Eve: GARUDA SEVAI
01-06-2010Tuesday
Eve: Yaanai Vahanam
02-06-2010Wednes
Eve: ThirukalyAna Uthsavam
03-06-2010Thursday
Eve: Kuthirai Vahanam
04-06-2010Friday
Mor: 10.30 AM - Thiru ther, TheerthavAri at Nandhi PushkariNi
05-06-2010Saturday
Mor: 8.00 AM - Thirumanjanam, SapthAvarNa purappAdu
Eve: Pushpa yaagam

Thursday, April 15, 2010

Thiru Kadalmallai Chitthirai Brahmotsavam

Sri BhoothayOginE nama:
SRI NILAMANGAI THAYAR Sametha SRI STHALASAYANA PERUMAL TEMPLE
THIRUK KADALMALLAI (Mamallapuram)
Chithirai BrahmOtsavam Details [20-April-2010 t0 30-April-2010]
DateDayUthsavam Details
20-Apr-10TuesdayMor: --
Night: AngurArpaNam :: sEnai muthalvar purappAdu
21-Apr-10Wednes
Mor: 05.00 to 05.40 A.M.: DwajArOhaNam: purappAdu
Night: MangaLagiri
22-Apr-10Thursday
Mor: yALi vAhanam
Night: Simmha Vahanam
23-Apr-10Friday
Mor: Surya Prabhai
Night: Hanumantha Vahanam
24-Apr-10Saturday
Mor: Sesha Vahanam
Night: Hamsa Vahanam
25-Apr-10Sunday
Mor: Pallakku - NAACHIYAAR THIRUKOLAM
Night: GARUDA SEVAI
26-Apr-10Monday
Mor: Vasantha Thirumanjanam : ChoorNAbishekam
Night: Yanai Vahanam
27-Apr-10Tuesday
Mor: 6.00 - 7.00 AM : THIRU THER
Night: Kedayam purappadu
28-Apr-10Wednes
Mor: Pallakku : purappAdu to KokkilamEdu village
Night: Kuthirai Vahanam
29-Apr-10Thursday
Mor: TheerthavAri at Pundareega PushkariNi
Night: Chandra Prabhai
30-Apr-10Friday
Afternoon: Dwadhasa aradhanam, pushpa yagam
Night: purappadu
01-May-10Saturday
Eve: VidayaatRi : Thirumanjanam


Daily Dhadheeyaradhanai at Ramanuja Kootam: For further details please contact 98843 649479(Senthil)

Saturday, April 3, 2010

Thiruninravur Brahmotsavam

Sri Bhakthavatsala Perumal, Thiru Ninravoor
Virodhi Panguni BrahmOtsavam Schedule
DateDayUthsavam Details
31-03-10WednesMor: 6.00 - 7.00 a.m.: DwajArOhaNam; Thanga Kedayam
Night: 8.00 p.m.: Simha Vahanam
01-04-10
Thursday
Mor: 7.00 a.m.: Hamsa Vahanam
Night: 8.00 p.m.: Surya Prabhai
02-04-10Friday
Mor: 5.30 a.m.: THANGA GARUDA SEVAI
MOOLAVAR PUSHPANGI SEVAI
Night: 8.00 p.m.: Hanumantha Vahanam
03-04-10Saturday
Mor: 7.00 a.m.: Sesha Vahanam
Eve: 3.00 p.m.: Moolavar Thirumanjanam
Night: 8.00 p.m.: Chandra Prabhai, Muthangi Sevai
04-04-10Sunday
Mor: 6.00 a.m.: Naachiyaar Thirukolam
Night: 7.00 p.m.: Yali Vahanam
05-04-10Monday
Mor: 10.00 a.m.: Thirumanjanam, ChoorNabishekam
Eve: 4.00 p.m.: Venugopalan Thirukolam, Thanga Kedayam
Night: 7.00 p.m.: Yanai Vahanam
06-04-10Tuesday
Mor: 6.00 - 6.30 a.m.: Thiru THER
Night: 8.00 p.m.: Perumal Thirumanjanam at Pedda Jeeyar Mutt
Midnight: 12.00 : Thanga Kedayam, Moolavar Mutthangi Sevai
07-04-10Wednes
Mor: 8.00 a.m.: VeNNai thAzhi thirukOlam
Eve: 3.00 p.m.: Thotti Thirumanjanam
Night: 7.00 p.m.: Kuthirai Vahanam
08-04-10Thursday
Mor: 7.00 a.m.: Mattaiyadi Uthsavam : Pallakku
11.00 a.m :: TheerthavAri
Night: 9.00 p.m.: PunyakOti Vimanam
11.00 p.m: Thirumozhi Sattrumurai
09-04-10Friday
Mor: ---
Eve: 6.00 p.m.: Thirumanjanam
Night: 10.00 p.m : Vetti vEr Chapparam, sapthAvarNam
12.00 Midnight : Dwaja avarOhaNam
10-04-10Saturday
Mor: ---
Eve: 5.00 p.m.: Perumal Thirumanjanam
11-04-10Sunday
Mor: ---
Eve: 5.00 p.m.: Perumal Thirumanjanam
12-04-10Monday
Eve: 5.00 p.m.: Thirumanjanam
Night: 8.00 p.m.: Pushpa Pallakku

On All Days of Utsavam, Daily 3.00 p.m - thirumanjanam ; 6.30 p.m - Unjal Sevai

Wednesday, March 24, 2010

Thiru Kovalur Brahmotsavam

Sri Thiru Vikrama Swamy (Sri DehaLIsa Perumal) Temple, Thiruk Kovalur
VirOdhi Panguni BrahmOtsavam Details - 2010
DateDayUthsavam Details
20-03-2010Saturday
Mor: -
Eve: AnagurArpaNam, Bhagavath Anungnai, vEdha divya prabandham and hOmam start
21-03-2010Sunday
Mor: DwajArOhanam : ThOLukkiniyaan
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Hamsa Vahanam
22-03-2010Monday
Mor: YaaLi Vahanam
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Simha Vahanam
23-03-2010Tuesday
Mor: Thanga pallakku
01.00 P.M: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Hanumanth Vahanam
24-03-2010Wednes
Mor: Muththu Pandal Vahanam
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Sesha Vahanam
25-03-2010Thursday
Mor: Thanga Pallakku : Naachiyaar ThirukOlam
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 9.00 P.M - GARUDA SEVAI
26-03-2010Friday
Mor: 10.00 AM :: Thirumanjanam
Eve: 4.00 P.M : SurNOthsavam
5.00 P.M. - Unjal Sevai 6.00 P.M - Chandra Prabhai
Night: 10.00 P.M. - Yanai
Vahanam
27-03-2010Saturday
Mor: 8.00 A.m. - Maalai maaTRal at thayar sannithi ::
10 A.M. -
Thanga Pallakku
01.00 P.M: Thirumanjanam
Eve: 4.00 P.M. - Thiruk KalyaNam
Night: 10.00 P.M. - Muththu Pallakku
28-03-2010Sunday
Mor: Thanga Pallakku
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 9.00 P.M. - Kuthirai Vahanam
VedupaRi Uthsavam
29-03-2010Monday
Mor: 7.30 - 7.45 A.M. - Thiru thEr
Eve: 6.00 P.M. : Thirumanjanam, Theerthavari
Night: AvarOhaNam
30-03-2010Tuesday
Mor: 8.00 A.M.: Thanga pallaku :: 11.00 A.M.: Mattaiyadi Uthsavam
Eve: 3.00 P.M.: Sathakalasa thirumanjanam 6.00 P.M.: Dwadasa ArAdhanam
Night: 9.00 P.M.: Indra Vimanam - SapthabaraNam
31-03-2010Wednes
Mor: VidaayATri
Eve: Theppa Uthsavam - 8.00 P.M.
Sri Devi, Bhu devi sametha Sri DehaLIsa Perumal
01-04-2010Thursday
Mor: VidaayATri
Eve: Theppa Uthsavam - 8.00 P.M.
Sri Seetha Lakshamana Hanumanth Sametha Sri Ramapiran
02-04-2010Friday
Mor: VidaayATri
Eve: Theppa Uthsavam - 8.00 P.M.
Sri Rukmini Sathyabama Sametha Sri Venugopala Swamy

Courtesy: http://www.thirukovalur.org/