Friday, June 29, 2007

Thirunagari SamprOkshaNam

Dear Sri Vaishnavas,
For picture taken during Thirunagari samprOkshanam kindly visit the following blog: http://thirunangur.blogspot.com

Tuesday, June 19, 2007

PeriyAzhwar Thirunakshatram - Sri Villiputtur

Sri Vatapatrasayee Perumal, Sri Villiputtur
PeriyAzhwar Thirunakshatram Celebrations
DateDayUthsavam Details
21-06-07ThursdayPeriya perumal in Garuda Sevai
Azwar in Hamsa vAhanam
25-06-07
Monday
Goratham
26-06-07
Tuesday
TheerthavAri, MangaLAsAsanam