Monday, May 4, 2009

Sri Sthalasayana Swamy - Thiruk Kadalmallai

SRI STHALASAYANA SWAMY - THIRUK KADALMALLAI (Mamallapuram)
VirOdhi Chiththirai BrahmOtsavam Schedule
DateDayUthsavam Details
30-Apr-09
Thursday
Mor: -
Eve: AngurArpaNam, sEnai mudhalvar purappAdu
01-May-09FridayMor:5.30 - 6.45 AM -DwajArOhaNam, kEdayam
Eve: MangaLagiri
02-May-09Saturday
Mor: yALi vAhanam
Eve: Simmha vAhanam
03-May-09Sunday
Mor: sUrya prabhai
Eve: Hanumantha vAhanam
04-May-09Monday
Mor: Sesha vAhanam
Eve: Hamsa vAhanam
05-May-09Tuesday
Mor: Naachiyaar ThirukOlam : Pallakku
Eve: GARUDA SEVAI
06-May-09Wednes
Mor: Vasantha Thirumanjanam, chUrNAbhishEkam, kEdayam
Eve: Yaanai vAhanam
07-May-09Thursday
Mor: 8.30 to 9.30 AM - THIRU THER
Eve: kEdayam purappadu
08-May-09Friday
Mor: Pallakku - reaching KokkilamEdu village
Eve: Kuthirai vAhanam
09-May-09Saturday
Mor: Pallakku : THEERTHAVARI at PuNdareeka PushkariNi
Eve: Chandra Prabhai
10-May-09Sunday
Noon: DwAdasa ArAdhanam
Eve: Pushpayaagam , kEdayam
11-May-09Monday
Eve: VidayaaTRi thirumanjanam

No comments: