Wednesday, November 5, 2008

Bhoodhath Azwar ThiruavatAra MahORsavam - THIRU KADALMALLAI

SrI:
SRI STHALASAYANA PERUMAL, THIRU KADALMALLAI
MAMALLA PURAM - Bhoodhath Azhwar Thiru AvatAra Sthalam
SarvadhAri - Bhoodhath Azhwar Thiru AvathAra MahOrsavam
DateDayUthsavam Details
07 - Nov- 08
FridayMorning:
7.30 A.M. - BhoodhatAzhwar Moolavar Thirumanjanam
9.00 A.M. - Azhwar MangaLAsAsanam to Sri Sthalasayana Perumal, Sri Nilamangai Thayar, Sri Andal, Sri Lakshmi Narasimhar, Sri Ramar Sannithi
11.30 A.M. - Azhwar purappAdu to Sri GnAna piran Sannithi (Thiru Valavendhai)
Azhwar MangaLAsAsanam to Sri Adhivaraha Perumal (Sri GnAna piran)
Azhwar Thiruveedhi Purappadu

After Noon:
Azhwar AlankAra Thirumanjanam with Sri Nilamagai thayar samEtha Sri Sthalasayana Swamy, Thiruk Kadalmallai

Evening:

Azhwar Thiruveedhi Purappadu with Sri Sthalasayana Swamy

Night:
SattRUmuRai, ghOsti, theertham, prasadam viniyOgam

No comments: