Thursday, July 3, 2008

Thiruvahindrapuram Sri Manavala mamunigal sannithi - Maha Samprokshanam


THIRUVAHINDRAPURAM SRIMAN MANAVALA MAAMUNIGAL SANNITHI
MAHA SAMPROKSHANAM
DateDayUthsavam Details
11-Jul-08
Friday
Eve: 6.00 P.M : bhagavat bhAgavatha anug~nai - mruthsangrahaNam angurArpaNam - chathurvEdha, prabandha, itihaasa krantha, chathushtaya paaraayanangaL vaasthu saanthi - hOmam - thikbandhanam - saaTRumuRai
12-Jul-08
Saturday

Mor: 8.00 P.M :
rakshA bhandanam - yaagasaalai pravEsam - kumbasthAnam
12.00 Noon: dwaara thOraNa kumbamandala poojai, muthal kaala hOmam - pUrNaahUthi - saaTRumuRai

Eve: 7.00 P.M :
irandaam kaalam - nUthana rajagOpura saayaathi vaasam - chathusthaana pooja hOmam - pUrNaahUthi - saaTRumuRai
13-Jul-08
Sunday

Mor: 8.00 P.M :
kumba chathusthaana poojai karmaanga snabana alankAra thirumanjanam (108 kalasam) hOmam - pUrNaahUthi - saaTRumuRai

Eve: 3.00 P.M : "Viswath sathas" By:
Sri U.Ve. E.S. Bhoovaraahachariar swami - Sri Vachana BhUshaNam
Sri U.Ve. T.E. Sampath Kumarachariar swami - Acharya Hrudayam
Sri U.Ve. M.A.Venkata Krishnan Swami - Upadesa Rathina Maalai
Sri U.Ve. K.B. Devarajan swami -Mumukshup padi
Sri U.Ve. A.V. Rangachariar swami - Thiruvaaimozhi Noottrandhathi
Sri U.Ve. Parasara Badri Narayana Battar swami -Thatvathrayam
Sri U.Ve. ThirukkOttiyur Madhavan swami - Aarthi Prapandam
Sri U.Ve. T.A. Sri Nidhi swami -Yathiraaja Vimsathi
Sri U.Ve. P.B. Raja Hamsam swami -PeriyAzhwar Thirumozhi vyakyaanam
14-Jul-08
Monday

Mor: 7.00 A.M : subra patham - Homam pUrNahUthi
9.00 A.M : yaathrAdhaanam, gruhapreethi, kumbam purappAdu
10.26 A.M : nuthana raajagOpuram, vimanam, maha samprOkshaNam
12.00 : periya thirupaavaadai, saaTRumuRai, theertham, ghOsti, public darshan
Night: 8.00 P.M: Sri Manavaala MamunigaL - Sesha Vahanam purappaadu

No comments: