Wednesday, June 11, 2008

Sri TheLLiya Singar Swamy BrahmOtsavam - ThiruvallikENi

SRI THELLIYA SINGAR SWAMY - THIRUVALLIKENI
SARVADHARI BRAHMOTSAVAM SCHEDULE
DateDayUthsavam Details
13-June-08Friday
Mor (6.00 AM): --
Eve (8.00 PM) : AnkurarpaNam
14-June-08Saturday
Mor (6.00 AM): Dvajaa Rohanam : Dharmathi Peetam
Eve (8.00 PM) : Punnaimara vAhanam
15-June-08Sunday
Mor (6.00 AM): Sesha Vahanam
Eve (8.00 PM) : Simha Vahanam
16-June-08Monday
Mor (6.00 AM): GARUDA SEVAI
Eve (8.00 PM) : Hamsa Vahanam
17-June-08Tuesday
Mor (6.00 AM): Surya Prabhai
Eve (8.00 PM) : Chandra Prabhai
18-June-08Wednes
Mor (6.00 AM): NAchiyar ThirukkOlam
Eve (8.00 PM) : Yoga Nrusimhar: Hanumantha vAhanam
19-June-08Thursday
Mor (6.00 AM): chUrNAbhishekam : Thanga Chapparam : EkAnta Sevai
Eve (8.00 PM) : Gaja Vahanam
20-June-08Friday
Mor (6.00 AM): RathOtsavam
Eve (8.00 PM) : Thotta Thirumanjanam
21-June-08Saturday
Mor (6.00 AM): Pallakku
Eve (8.00 PM) : Aswa Vahanam
22-June-08Sunday
Mor (6.00 AM): AaLum Pallakku : TheerthavAri
Eve (8.00 PM) : PuNyakOti Vimanam : Avarohanam
23-June-08Monday
Mor (6.00 AM): Dwadasa Aradhanam
Eve (8.00 PM) : ThiruvAimozhi Sattrumurai : SiRiya Thiruthther

No comments: