Friday, March 16, 2007

Sri Rangam - Aadhi BrahmOtsavam

Sri RenganAchiyAr samEtha Sri RenganAthar Temple, Sri Rangam
AADHI BRAHMOTSAVAM SCHEDULE
DateDayUthsavam Details
24-03-07
Saturday
Mor: DwajArOhanam Eve: PurapAdu
25-03-07
Sunday
Mor: ThOlukiniyAn Eve: To Jeeyapuram PurapAdu
26-03-07
Monday
11 A.M. Reaching Jeeyapuram Eve: From Jeeyapuram purapAdu
27-03-07
Tuesday
Mor: Pallakku Eve: GARUDA SEVAI
28-03-07
Wednes
Mor: Sesha vAhanam Eve: Karpaga Vruksha vAhanam
29-03-07
Thursday
Mor: UraiyUr purappAdu : UraiyUr Sri Kamalavallai nAchiyAr Sri NamperumAl sEarthi sEvai (UraiyUr sEArthi)
30-03-07
Friday
Mor: KannAdi arai sEvai Eve: PurapAdu
31-03-07
Saturday
Mor: Pallakku Eve: Kuthirai vAhanam
01-04-07
Sunday
Mor: Pallakku : Panguni Uththiram Day : Pranaya Kalagam : Sri RenganAyaki thAyar Sri NamperumAl sEArthi sEvai : GathyaThraya Ghosti : Thirumanjanam to Dhivyathampathis till next day early morning
02-04-07
Monday
Mor: KOratham (ThiruthEr) Eve: SapthAvaranam
03-04-07
Tuesday
Mor: ThOlukiniyAn Eve: Aalum Pallaku

No comments: