Friday, September 3, 2010

Thiru-k-kaNNamangai Samprokshanam

Sri Bhaktavatsala Perumal - Thiru-k-kaNNamangai
ASTABANDHANA MAHA SAMPROKSHANAM DETAILS
DateDayUthsavam Details
08-09-10WednesEve 6.00: Bhagavath praarthanai, puNyAha vacanam, mruthsangrahaNam, angurArpaNam
09-09-10Thursday
Mor 8.00: Vaasthu santhi, Sri Perumal thirumanjanam
Eve 4.00: PraarthaNai, Maha sankalpam, Vedha Divya prapandha Itihaasam pArAyanam, KumbAradhanam, yaaka salai pravEsam
Night 9.00: SaathumuRai kAlam - 1
10-09-10Friday
Mor 7.00: PuNyaaka vAchanam, Kaala sandhi, Homam Maha saanthi
Mor 11.30: Homam, pUrNahUthi, Aradhanam
SaathumuRai kAlam - 2
Eve 4.00: Maha saanthi homam puNyaakam
Night 9.00: pUrNAhuthi, SaathumuRai kAlam - 3
11-09-10Saturday
Mor 8.00: Kaala sandhi Maha saanthi Homam Nithya Homam pUrNahuti ArAdhanam
Mor 11.30: SaathumuRai kAlam - 4
Eve 4.00: sarva dEva ArAdhanam, VimaangaL kaNthirappu,
Night 9.00: pUrNAhuthi, SaathumuRai kAlam - 5, astabandhanam saatruthal
12-09-10Sunday
Mor 5.00: Aradhanam, Homam pUrNahuti SaathumuRai kAlam - 6
Mor 09.30: yaathra dhanam, gruha preeti, SARVA VIMANA SAMPROKSHANAM
Mor 10.30: PERUMAL SAMPROKSHANAM ARADHANAM BRAHMA GOSHAM SATHUMURAI
Night 9.00: GARUDA SEVAI

No comments: