Thursday, September 4, 2008

Ashtabandhana Mahasamprokshanam-Sri VaNpurushothama Perumal

SRI VANPURUSHOTTHAMA PERUMAL TEMPLE
THIRUNANGUR - SIRKAZHI (Tk)
ASHTABANDHANA MAHASAMPROKSHANAM
DateDayUthsavam Details
08-Sep-08MondayMor: --
Eve: 6.30 P.M - Bhagavath anugnai, mruthsangiragaNam, angura:rpaNam, va:stu sa:nthi, dhikbandhanam, aruLicheyal, ve:dha pa:ra:yaNam starts
09-Sep-08Tuesday
Mor: 6.30 A.M - RakshabandhaNam, shakthiya:karshaNam, ya:kasa:la pravEsam, pu:rNa:hu:thi, sa:TTrumarai
Eve: 6.00 P.M - Ya:kasa:lai - Iranda:m kalam, pu:rNa:hu:thi, sa:TTrumarai
10-Sep-08Wednes
Mor: 6.30 A.M - Ya:kasa:lai - Moonra:m kalam, pu:rNa:hu:thi, sa:TTrumarai
Eve: 6.00 P.M - Ya:kasa:lai - Na:nka:m kalam, Bimpasutthi thirumanjanam, pu:rNa:hu:thi, sa:TTrumarai
11-Sep-08Thursday
Mor:
5.30 A.M - Ya:kasa:lai - Intha:m kalam
6.00 A.M - Sri Kumudhavalli na:chiya:r samEtha Sri Thirumangai Azhwar reaching ya:kasa:lai (vijayam) from Thirunagari, MANGALA:SA:SANAM
7.30 A.M - Maha: pu:rNa:hu:thi, ya:thra dha:nam, Giraha pri:thi
8.00 A.M - MAHASAMPROKSHANAM
8.30 A.M - Mangala:sa:sanam, sa:TTrumarai
9.00 A.M - PUBLIC DARSHAN
Eve:
4.00 P.M -
Sri VaNpurushotthama Peruma:l, Sri Kumudhavalli na:chiya:r samEtha Sri Thirumangai Azhwa:r, Sri Manava:la ma:munigal PURAPADU
7.00 P.M - Sri Thirumangai Azhwa:r reaching Thirunagari

Note:
1)10-Days BrahmOtsavam starts after samprOkshanam. Brahmotsavam schedule would be posted separately.
2) All are requested to attend the Samprokshanam and have divine anubhavam of being with Thirumangai Azhwar during Mangalasasanam
3) From Sirkazhi, Townbus No-16 to reach Nangur, else get down at Annan Perumal koil stop on the way to Sirkazhi-Nagapattinam road and reach Nangur by Auto.

No comments: