Wednesday, April 4, 2007

Sri Kumudavalli Nachiyar sametha Thirumangai Azhwar - Thirunagari

Dear bhAgavathAs, the above picture Sri Kumudavalli nAchiyAr sametha Thirumangai Azhwar was taken during thEr festival as part of Panguni BrahmOtsavam at Thirunagari on April 1st, 2007. Thirumangai Azhwar ThiruvadigalE saranam:

No comments: