Sunday, March 29, 2009

Thiru Kovalur SarvadhAri Brahmotsavam

Sri Thiru Vikrama Swamy (Sri DehaLIsa Perumal) Temple, Thiruk Kovalur
SarvadhAri Panguni BrahmOtsavam Details - 2009
DateDayUthsavam Details
31-03-2009Tuesday
Mor: -
Eve: AnagurArpaNam, Bhagavath Anungnai, vEdha divya prabandham and hOmam start
01-04-2009Wednes
Mor: DwajArOhanam : ThOLukkiniyaan
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Hamsa Vahanam
02-04-2009Thursday
Mor: YaaLi Vahanam
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Simha Vahanam
03-04-2009Friday
Mor: Thanga pallakku
01.00 P.M: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Hanumanth Vahanam
04-04-2009Saturday
Mor: Muththu Pandal Vahanam
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Sesha Vahanam
05-04-2009Sunday
Mor: Thanga Pallakku : Naachiyaar ThirukOlam
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 9.00 P.M - GARUDA SEVAI
06-04-2009Monday
Mor: 10.00 AM :: Thirumanjanam
Eve: 4.00 P.M : SurNOthsavam
5.00 P.M. - Unjal Sevai 6.00 P.M - Chandra Prabhai
Night: 10.00 P.M. - Yanai
Vahanam
07-04-2009Tuesday
Mor: 8.00 A.m. - Maalai maaTRal at thayar sannithi ::
10 A.M. -
Thanga Pallakku
01.00 P.M: Thirumanjanam
Eve: 4.00 P.M. - Thiruk KalyaNam
Night: 10.00 P.M. - Muththu Pallakku
08-04-2009Wednes
Mor: Thanga Pallakku
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 9.00 P.M. - Kuthirai Vahanam
VedupaRi Uthsavam
09-04-2009Thursday
Mor: 9.00 - 10.00 A.M. - Thiru thEr
Eve: 6.00 P.M. : Thirumanjanam, Theerthavari
Night: AvarOhaNam
10-04-2009Friday
Mor: 8.00 A.M.: Thanga pallaku :: 11.00 A.M.: Mattaiyadi Uthsavam
Eve: 3.00 P.M.: Sathakalasa thirumanjanam 6.00 P.M.: Dwadasa ArAdhanam
Night: 9.00 P.M.: Indra Vimanam - SapthabaraNam
11-04-2009Saturday
Mor: VidaayATri
Eve: Theppa Uthsavam - 8.00 P.M.
Sri Devi, Bhu devi sametha Sri DehaLIsa Perumal
12-04-2009Sunday
Mor: VidaayATri
Eve: Theppa Uthsavam - 8.00 P.M.
Sri Seetha Lakshamana Hanumanth Sametha Sri Ramapiran
13-04-2009Monday
Mor: VidaayATri
Eve: Theppa Uthsavam - 8.00 P.M.
Sri Rukmini Sathyabama Sametha Sri Venugopala Swamy

Courtesy: http://www.thirukovalur.org/

No comments: