Friday, February 20, 2009

Thiruputkuzhi Brahmotsavam

Sri Maragathavalli Thayar Sametha Sri Vijayaraghava Perumal, Thiru Putkuzhi
SarvadhAri Maasi BrahmOtsavam
DateDayUthsavam Details
19-02-09ThursdayAngurArpaNam
20-02-09Friday
Mor: DwajArOhaNam : Pavazha kaal chapparam
Eve: Simha Vahanam
21-02-09Saturday
Mor: Hamsa Vahanam
Eve: Surya Prabhai
22-02-09Sunday
Mor: GARUDA SEVAI
Eve: Hanumantha Vahanam
23-02-09Monday
Mor: Sesha Vahanam
Eve: Chandra Prabhai
24-02-09Tuesday
Mor: Pallakku : NaachiyAr thirukOlam
Eve: YaaLi Vahanam
25-02-09Wednes
Mor: ChoorNabishEkam : chapparam : Venugopalan ThirukOlam
Eve: Yaanai Vahanam
26-02-09Thursday
Mor: --
Eve: THIRU THER
27-02-09Friday
Mor: Thirupaatham saadi thirumanjanam
Eve: Kuthirai Vahanam
28-02-09Saturday
Mor: TheerthavAri
Eve: Vijaya veera kOti Vimanam
01-03-09Sunday
Mor: DwAdasa ArAdhanam
Eve: ThoLukiniyaan : AvarOhaNam

No comments: