Monday, March 3, 2008

Thiruk Kovalur BrahmOtsavam

Sri Thiru Vikrama Swamy Temple, Thiruk Kovalur
Sarvajith BrahmOtsavam Details - 2008
DateDayUthsavam Details
12-03-2008WednesMor: -
Eve: AnagurArpaNam, Bhagavath Anungnai, vEdha divya prabandham and hOmam start
13-03-2008Thursday
Mor: DwajArOhanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Hamsa Vahanam
14-03-2008Friday
Mor: YaaLi Vahanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Simha Vahanam
15-03-2008Saturday
Mor: Thanga pallakku
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Hanumanth Vahanam
16-03-2008Sunday
Mor: Muththu Pandal Vahanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Sesha Vahanam
17-03-2008Monday
Mor: ThOLukinaiyaan : NaachiyAr ThirukOlam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 9.00 P.M - GARUDA SEVAI
18-03-2008Tuesday
Mor: Thirumanjanam, SurNOthsavam
Eve: 5.00 P.M. - Unjal Sevai 6.00 P.M - Chandra Prabhai
Night: 10.00 P.M. - Yanai
Vahanam
19-03-2008Wednes
Mor: 8.00 A.m. - Maalai maaTRal at thayar sannithi ::
10 A.M. -
Thanga Pallakku
Eve: 5.00 P.M. - Thiruk KalyaNam
Night: 10.00 P.M. - Muththu Pallakku
20-03-2008Thursday
Mor: Thanga Pallakku
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 9.00 P.M. - Kuthirai Vahanam
VedupaRi Uthsavam
21-03-2008Friday
Mor: 7.00 A.M. - Thiru thEr
Eve: 6.00 P.M. : Thirumanjanam, Theerthavari
Night: AvarOhaNam
22-03-2008
Saturday
Mor: 8.00 A.M.: Thanga pallaku :: 11.00 A.M.: Mattaiyadi Uthsavam
Eve: 3.00 P.M.: Sathakalasa thirumanjanam 6.00 P.M.: Dwadasa ArAdhanam
Night: 9.00 P.M.: Indra Vimanam - SapthavarNam
23-03-2008Sunday
Mor: VidaayATri
Eve: Theppa Uthsavam - 8.00 P.M.
Sri DehaLIsa Perumal with two consorts
24-03-2008Monday
Mor: VidaayATri
Eve: Theppa Uthsavam - 8.00 P.M.
Sri Seetha Lakshamana Hanumanth Sametha Sri Ramapiran
25-03-2008Tuesday
Mor: VidaayATri
Eve: Theppa Uthsavam - 8.00 P.M.
Sri Rukmini Sathyabama Sametha Sri Venugopala Swamy

Courtesy: http://www.thirukovalur.org/

No comments: