Saturday, July 21, 2007

Thiruk Kadalmallai -Thiru Pavithra Uthsavam

Sri BhoothayOginE nama:|
Sri Nilamangai Thayar Sametha Sri Sthalasayana Perumal - Thiruk kadalmallai

Mamallapuram : BhoodhathAzhwar Thiru avathAra Sthalam
THIRU PAVITHRA UTHSAVAM
DateDayUthsavam Details
25-07-07
WednesEve: 5.30 P.M. - AchArya varNam Neiymiththika ArAdhanam bhagavath prArththanai, prArththanA sUktham vEdha, dhivya prabandha Arambam puNyAhavAsanam, mruthsangrahaNam ankurArpaNam, vAsthu hOmam pavithra pradhistai
26-07-07
Thursday
Mor: 6.00 P.M. - Kaala sandhi
10.30 A.M - AstOthara satha kalasa Thirumanjanam, theertham, prasAdham
Eve: 3.00 P.M. - pavithrArObaNam, hOma kundam agni pradhistai, kumbha AvAhanam kumbha thiruvArAdhana yuktha hOmangal pUrNahUthi, sATTumaRai, theertham prasAdham
27-07-07
Friday
Mor: 6.00 A.M. - kaala sandhi : 8.00 A.M. - Thirumanjanam : 9.00 A.M. - yuktha hOmangal pUrNAhUthi theertham prasAdham
Eve: 5.30 P.M. - yAga sAlai thiruvArAdhanam hOma kundam yuktha hOmangal
7.30 P.M. - hOmam mahA pUrNAhUthi kumbham PerumAL purappAdu
9.00 P.M. - Sobhana akshadhai Brahma kOsham vEdha sATTrumaRai prabandha sATTrumaRai theertham prasAdham

No comments: